hạt giống Thái Lan chất lượng cao
Kỹ thuật trồng và chăm sóc
kỹ thuật Hormone cho dưa lê năng suất cao
 
Visitors
Today 223
Yesterday 599
Total 830,121
Page Views
Today 223
Yesterday 612
Total 870,243
    Kỹ thuật trồng dưa lê, dưa lưới 

QUI TRÌNH TRỒNG DƯA LÊ THÁI LAN

Đặc tính giống dưa lê :
-   Cây khỏe, kháng bệnh tốt
-   Trọng lượng trái trung bình 1,5 – 2 kg/trái (nếu để 1 trái/cây).
-   Năng suất trung bình 3 – 5 tấn/1000m2
-   Vỏ trái trắng xanh, ruột màu cam, dòn
-   Độ ngọt cao 16 – 17% Brix
-   Trồng được quanh năm.
-   Nguồn gốc từ Thái Lan

 1/ Chuaån bò ñaát:
-    Choïn chaân ñaát khoâng troàng döa haáu lieân tuïc nhieàu vuï, ñaát khoâng ngaäp uùng, thoùat nöôùc toát
-    Boùn voâi 50 – 100 kg/1000m2, phôi ñaát ít nhaát 10 ngaøy
-    Boùn loùt: phaân chuoàng 2m3/1000m2, 50 kg NPK 20:20:15/1000m2
-    Hàng cách hàng  2 – 2,5m, cây cách cây 0,5 – 0.6m: trồng cho bò dưới đất
-   Trồng leo dàn cây cách cây: 0,5 – 0,6m, hàng cách hàng 1m
-    Phuû baït plastic

2/ Ngaâm uû haït gioáng:
-   Caàn khoaûng 100 – 110 gram haït gioáng /1000m2
-          Ngaâm 3 -4 giôø trong nöôùc sau ñoù uû 24 – 32 giôø thì haït nöùt nanh ñem ra gieo ra ruộng hoặc gieo trong bầu.
-  Neáu gieo baàu, khay ươm thì khi caây ra 1 -2 laù nhaùm thì ñem troàng ra ngoaøi

3/ Maät ñoä, khoaûng caùch:
Trồng cho bò dưới đất:
-   Cây được trồng ngay khi lấy ra khỏi bầu, trồng sâu khoảng 10cm, tốt nhất là trồng vào chiều mát
-   Trồng hàng đội : Haøng caùch haøng 2 – 2,5 m, Caây caùch caây 0,5 – 0,6 m
-   Trồng hàng đơn; hàng cách hàng 1 – 1,2m, Caây caùch caây 0,5 – 0,6 m
-   Maät ñoä 2000 – 2500 caây /1000m2
Trồng cho leo lên dàn: dùng tre, trúc cắm theo hình chữ A
-   Hàng đôi: cây cách cây: 50cm, hàng cách hàng 1 – 1,2m
-   Mật độ: 3000 – 3500 cây/1000m2.
-   Đối với trồng leo dàn thì bà con thường xuyên cột thân cây vào dây để dây khỏi rơi xuống bên dưới, cột từ  3 – 4 tầng dây theo sự phát triển của cây.

4/ Boùn phaân: ngoaøi löôïng boùn loùt nhö ñaõ noùi ôû treân thì chuùng ta caàn boùn thuùc nhö sau: boùn cho 1000m2
Bón lót : 50kg NPK 20:20:15
Thuùc laàn 1: 15 – 20 ngaøy sau troàng boùn 20 - 25 kg NPK 20:20:15 hoặc 15:15:15
Thuùc laàn 2: 30 – 35 ngaøy sau troàng boùn 25 - 30 kg NPK 20:20:15 hoặc 15:15:15
 Sau 45 – 50 ngaøy sau troàng boùn hoaø phaân töôùi caùch nhau 3– 4 ngaøy töôùi moät laàn khoaûng 3 – 4kg NPK 15:15:15
Sau 45 - 50 ngaøy troàng  phun theâm kali như các loại kali sun-phát (K2SO4), Delta-K, Kali-Bo... khoaûng 1 - 2 laàn.

5/ Tæa cheøo, bôi vaø laáy traùi:
-   Có 2 cách : không ngắt ngọn để 1 dây chính vaø 2 daây cheøo hoaëc cây được 5 -6 lá thật ngaét ngoïn ñeå 2 -  3 cheøo, chọn dây chèo khỏe nhất để lại
-   Tæa boû heát bôi và các dây chèo khác.
-   Nếu muốn trọng lượng trái lớn thì để 1 trái/cây, hoặc có thể để 3 – 4 trái/cây, nên để trái từ lá thứ 8 trở lên.
Riêng đối với trồng dàn: bà con chọn 1 trái đẹp nhất từ lá thứ 9 – 12, sau khi chọn trái xong, dùng dây treo trái vào cây chà để cố định trái, để tránh gãy cây khi trái lớn.
Trồng cho bò dưới đất: có thể để 3 – 4 trái/ cây, nên để trái từ lá thứ 8 trở lên.6/ Phoøng tröø saâu beänh:
-    Saâu:
• Boï ruøa, saâu aên taïp, saâu xanh, raày meàm phun Karate, Proclaim, Vertimec…
• Saâu veõ buøa: phun vertimec, Trigard
• Boï tró : phun luân phiên Confidor, Radial, Chess, Actara….
-   Beänh: phoøng beänh
• Beänh cheát heùo caây con: do naám Rhizoctonia solani phun thuốc trong vườn ươm hoặc mới trồng ra ruộng Ridomil Gold, Monceren, Eliette, Benlate C....
• Beänh Thaùn thö : phun kéo dài từ giai đoạn 20 – 55 ngày sau trồng Score, Amistar Top, Amistar
• Beänh söông mai: Phytopthora melonis phun ngừa kéo dài giai đoạn từ 15 – 35 ngày sau trồng Revus Opti + Ridomil Gold, Equation, Cabriotop, Curzate M8, Daconil....
• Cháy lá vi khuẩn : phun giai đoạn 20 – 40 ngày sau trồng Kocide + Equation, Kasumin, Cox85, Cuphosate...
• Beänh heùo ruõ do naám Fusarium Oxysporum phun Tervigo, Nustar, Validacine, Avalon giai ñoaïn 25 – 30ngaøy sau troàng.
• Bệnh Phấn trắng : phun Sumi-Eight, Topsin M, Daconil.
 
เว็บสำเร็จรูป
×